Istoric

În cadrul măsurilor majore privind Reforma Învăţământului din România, prin Hotărârea consiliului de Administraţie al Universităţii Babeş-Bolyai din 8 septembrie 1997 s-a constituit Centrul de Formare Continuă şi Invăţământ la Distanţă (C.F.C.I.D.). centrul de Formare continuă şi Învăţământ la Distanţă al Univeristăţii Babeş-Bolyai funcţionează În temeiul prevederilor art. 107 din constituţia României, precum şi ale art.15, alin. (8) şi (9), art. 60, alin. (1) şi (2) şi ale art. 161, alin. (2) din Legea Învăţământului nr.84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare; a Hotărârii de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea şi funcţionarea Învăţământului la distanţă şi a Învăţământului cu frecvenţă redusă În instituţiile de Învăţământ superior şi Regulamentul de funcţionare al formării continue şi Învăţământului la distanţă În Universitatea Babeş-Bolyai, modificată şi republicată cu nr. 8950/2000.

Prin activităţile desfăşurate, Centrul de Formare Continuă şi Invăţământ la Distanţă vizează, În primul rând, racordarea Universităţii Babeş-Bolyai şi sub acest aspect la organizaţiile internaţionale similare, precum şi demararea acestei forme moderne de Învăţământ, practicată pe scară largă În cadrul marilor universităţi apusene. C.F.C.I.D. al U.B.B. este inclus În lista centrelor naţionale acreditate conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3289 din 19 februarie 1998.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

 • oferirea posibilităţii de licentiere,respectiv de specializare,pentru o categorie a populatiei active,care in condiţile anterioare anului 1990 nu avut posibilitatea sau nu si-a propus continuarea studilor.În acest sens,o categorie majoră “populaţie ţintă”a formării continue şi a Învaţămantului la distanţă o reprezintă grupul de varstă cuprinsă Între 30-40 de ani;
 • oferirea posibilităţii de recalificare reorientare pentru indivizii activi ai căror profesie nu mai este cerută de piaţa forţei de muncă .În acest sens,C.F.C.I.D. al U.B.B. Îşi organizează activităţile in funcţie de cerinţele impuse de piaţa forţei de muncă;
 • efectuarea studiilor concomitent cu activitatea productivă,nai ales pentru partea populaţie care nu dispundede posibilităţile financiară impuse de participarea la cursurile din cadrul invaţamantului de zi;
 • susţinerea finaciară a Universitaţi din resurse extrabugetare realiyate din venituri obţinute;
 • acrediatrea,in contextul Învaţămantului romanesc,formei de Învaţămant la distanţă (I.D.), care a Înlocuit forma de Învaţămant “fară frecvenţă”,de care se desosebeşte esenţial sub aspecte de organiyare si desfăsurare a studiilor.

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

 • elaborarea si utilizarea În procesul de Învaţămant a suporturilor de curs specifice ( cursuri pe suport clasic, audio-video ,cărti electronice,biblioteci virtuale) structurate conform standarelor generale şi specifice ale Consiliului Naţional de Evaluare Academica si Acreditare;
 • integarea C.F.C.I.D. al U.B.B. in crcuitul naţional si internaÎional al I.D. prin utilizarea internetului si a reţelei de transmisie interactivă la mare distanţă al U.B.B.(teleconferinţă);
 • efectuarea de activitaţi(elaborarea de softwarw didactic,transfer de tehnologie didactica,etc.)solicitate de clienţi externi;Â
 • integraea În activitaţi specifice I.D. la specializările solicitate de piaţa forţei de muncă a unor mari universităţi care dispun de centre consacrate privind organizarea si desfăsurarea Învaţamantului la ditanţă;
 • demararea revistei naţionale Infocfcidfr(ISSS:1454-4709);
 • dezvoltarea continuă a bayei materiale necesare elaborării unei biblioteci audio-video şi electronică presupusă de tehnologia didactică moderna utilizată la I.D.

ACTIVITATI PRINCIPALE

Începănd din anul universita 1998-1999 s-au demarat, sub forma Învăţământului la distanţă, cursurile de licenţă la următoarele specializări: ştiinţe Politice, Istorie, Psihologie, cărora anul 2002 Ie-a adus deja prima promoţie de absolvenţi.

Din anul universitar 1999-2000, au pornit, pe lângă secţiile mai sus menţionate şi specializările: Sociologie; Â fetea; Filosofie; Asistenţă Socială; Studii Europene; Managementul instituţiilor europene; iar din anul t|ar 2000-2001 specializările: Jurnalism, Psihopedagogie specială; Asistenţă managerială; Managementul afacerilor În industria hotelieră; Administraţie Publică şi Biologie.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze priovizoriu din instituţiile de Învăţământ superior (modificată şi republicată) au obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie următoarele specializări: Istorie (5 ani) şi Filosofie (5 ani) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie ; Sociologie (5 ani) şi Asistenţă Socială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială ; Psihologie (5 ani) şi Psihopedagogie specială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi ştiinţele Educaţiei; Relaţii internaţionale şi studii europene (5 ani) din cadrul Facultăţii de Studii Europene; ştiinţe politice (5 ani) din cadrul Facultăţii de ştiinţe Politice şi Administrative.

In 2001 au fost depuse dosarele În vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru specializările Administraţie publică şi Jurnalism din cadrul Facultăţii de ştiinţe Politice şi Administrative, iar În 2003, pentru specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi pentru specializările Economie agroalimentară; Marketing; Management; Economia comerţului, turismului şi serviciilor; Contabilitate şi informatică de gestiune; Finanţe şi bănci; Relaţii economice internaţionale Statistică şi previziune economică; Informatică economică din cadrul Facultăţii de ştiinţe Economice.

Conform Hotărârii Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din 24 martie 2003 s-au Înfiinţat Oficii I.D. ale Universităţii Babeş-Bolyai În municipiile Timişoara şi Târgu-Jiu, care reprezintă extensii ale Centrului de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă al Universităţii Babeş-Bolyai.

Cursurile de licenţiere se desfăşoară pe baza aceloraşi curricule şi criterii utilizate de Învăţământul de zi.

Un accent susţinut s-a pus şi se pune În continuare pe organizarea de cursuri postuniversitare. Cursuri relevante, unele cu tradiţie deja, organizate În actualul an universitar, sunt:

 • Informatica curs de postuniversitar de specializare (Facultatea de Matematică şi Informatică, seria aVI-a);
 • Formarea lucratorilor sociali, curs postliceal (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială);
 • Reintegrarea socială a infractorilor şi supravegherea executării sancţiunilor neprivative de libertate, curs de perfecţionare (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, seria a lll-a);
 • Formarea directorilor de servicii sociale, curs de perfecţionare (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială);
 • Curs pentru educatorii specializaţi, curs de pregătire (Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei);
 • Curs pentru perfecţionare in domeniul educaţiei speciale, (Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei, seria a I l-a):
 • Profite atipice de dezvoltare, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei);
 • Consiliere şi orientare, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei);
 • Psihologie judiciara, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi ştiinţe ale Educaţiei);
 • Reabilitarea monumentelor istorice, curs de specializare (Facultatea de Istorie şi Filosofie, seria a lll-a);
 • Program de formare continuă În studii europene, curs de perfecţionare (Facultatea de Studii Europene).

Prin experienţa şi cunoştinţele specifice impuse de Învăţământul la distanţă, C.F.C.I.D. poate organiza această formă de Învăţământ pentru toate specializările (105 specializări În cadrul a 20 facultăţi) existente În cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. De asemena, C.F.C.I.D. poate oferi “know how” altor universităţi care solicită asistenţă pentru desfăşurarea acestei forme de Învăţământ.