Istoric

În cadrul măsurilor majore privind Reforma Învățământului din România, prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Universității BabeșBolyai din 8 septembrie 1997 s-a constituit Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță( C.F.C.I.D.) Centrul de Formare Continuă și Învățământ la Distanță al Universității Babeș-Bolyai funcționează în temeiul prevderilor art.107 din Constituția României, precum și ale art.15, alin. (8) și (9), art.60, alin. (1) și (2) și ale art. 161, alin. (2) din Legea Învățământului nr.84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare; a Hotărârii de Guvern nr. 1011/2001 privind organizarea și funcționarea Învățământului la distanță și a Învățământului cu frecvență redusă în instituțiile de Învățământ superior și Regulamentul de funcționare al formării continue și Învățământului la distanță în Universitatea Babeș-Bolyai, modificată și republicată cu nr. 8950/2000.

Prin activităţile desfăşurate, Centrul de Formare Continuă şi Invăţământ la Distanţă vizează, în primul rând, racordarea Universităţii Babeş-Bolyai şi sub acest aspect la organizaţiile internaţionale similare, precum şi demararea acestei forme moderne de învăţământ, practicată pe scară largă în cadrul marilor Universităţi apusene. C.F.C.I.D. al U.B.B. este inclus în lista centrelor naţionale acreditate conform Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3289 din 19 februarie 1998.

OBIECTIVELE PRINCIPALE

 • oferirea posibilităţii de licențiere, respectiv de specializare, pentru o categorie a populației active, care în condiţile anterioare anului 1990 nu avut posibilitatea sau nu și-a propus continuarea studiilor. În acest sens, o categorie majoră “populaţie ţintă” a formării continue şi a învăţământului la distanţă o reprezintă grupul de vârstă cuprinsă între 30-40 de ani;
 • oferirea posibilităţii de recalificare, reorientare pentru indivizii activi ai căror profesie nu mai este cerută de piaţa forţei de muncă. În acest sens, C.F.C.I.D. al Universității Babeș-Bolyai îşi organizează activităţile în funcţie de cerinţele impuse de piaţa forţei de muncă;
 • efectuarea studiilor concomitent cu activitatea productivă, mai ales pentru partea populaţie care nu dispune de posibilităţile financiare impuse de participarea la cursurile din cadrul învăţământului de zi;
 • susţinerea financiară a Universităţi din resurse extrabugetare realizate din veniturile obţinute;
 • acreditrea în contextul învaţământului românesc a formei de învăţământ la distanţă (I.D.), care a înlocuit forma de Învăţământ “fără frecvenţă”, de care se desosebeşte esenţial sub aspecte de organizare și desfășurare a studiilor.

PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE

 • elaborarea și utilizarea în procesul de învăţământ a suporturilor de curs specifice ( cursuri pe suport clasic, audio-video, cărți electronice, biblioteci virtuale) structurate conform standarelor generale şi specifice ale Consiliului Naţional de Evaluare Academică și Acreditare;
 • integarea C.F.C.I.D. al Universității Babeș-Bolyai în circuitul naţional și internațional al I.D. prin utilizarea internetului și a reţelei de transmisie interactivă la mare distanţă al Universității Babeș-Bolyai. (teleconferinţă);
 • efectuarea de activităţi (elaborarea de software didactic, transfer de tehnologie didactică ,etc.) solicitate de clienţi externi;
 • integrarea în activităţi specifice I.D. la specializările solicitate de piaţa forţei de muncă a unor mari universităţi care dispun de centre consacrate privind organizarea și desfășurarea învăţământului la distanţă;
 • demararea revistei naţionale Infocfcidfr (ISSS:1454-4709);
 • dezvoltarea continuă a bazei materiale necesare elaborării unei biblioteci audio-video şi electronică presupusă de tehnologia didactică modernă utilizată la I.D.

ACTIVITATI PRINCIPALE

Începând din anul universitar 1998-1999 s-au demarat, sub forma învăţământului la distanţă, cursurile de licenţă la următoarele specializări: Știinţe Politice, Istorie, Psihologie, cărora anul 2002 Ie-a adus deja prima promoţie de absolvenţi.

Din anul universitar 1999-2000, au pornit, pe lângă secţiile mai sus menţionate şi specializările: Sociologie; Filosofie; Asistenţă Socială; Studii Europene; Managementul Instituţiilor Europene; iar din anul universitar 2000-2001 specializările: Jurnalism, Psihopedagogie Specială; Asistenţă Managerială; Managementul Afacerilor în Industria Hotelieră; Administraţie Publică şi Biologie.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2002 privind structurile şi specializările universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu din instituţiile de Învăţământ superior (modificată şi republicată) au obţinut autorizaţie de funcţionare provizorie următoarele specializări: Istorie (5 ani) şi Filosofie (5 ani) din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie ; Sociologie (5 ani) şi Asistenţă Socială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială ; Psihologie (5 ani) şi Psihopedagogie specială (5 ani) din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Știinţele Educaţiei; Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (5 ani) din cadrul Facultăţii de Studii Europene; Știinţe Politice (5 ani) din cadrul Facultăţii de Știinţe Politice şi Administrative.

În 2001 au fost depuse dosarele în vederea obţinerii autorizării de funcţionare provizorie pentru specializările Administraţie Publică şi Jurnalism din cadrul Facultăţii de Știinţe Politice şi Administrative, iar în 2003, pentru specializarea Drept din cadrul Facultăţii de Drept şi pentru specializările Economie Agroalimentară; Marketing; Management; Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor; Contabilitate şi Informatică de Gestiune; Finanţe şi Bănci; Relaţii Economice Internaţionale; Statistică şi Previziune Economică; Informatică Economică din cadrul Facultăţii de Știinţe Economice.

Conform Hotărârii Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din 24 martie 2003 s-au înfiinţat Oficii I.D. ale Universităţii Babeş-Bolyai în municipiile Timişoara şi Târgu-Jiu, care reprezintă extensii ale Centrului de Formare Continuă şi Învăţământ la Distanţă al Universităţii Babeş-Bolyai.

Cursurile de licenţiere se desfăşoară pe baza aceloraşi curricule şi criterii utilizate de învăţământul de zi.

Un accent susţinut s-a pus şi se pune în continuare pe organizarea de cursuri postuniversitare. Cursuri relevante, unele cu tradiţie deja, organizate în actualul an universitar, sunt:

 • Informatică curs de postuniversitar de specializare (Facultatea de Matematică şi Informatică, seria aVI-a);
 • Formarea lucrătorilor sociali, curs postliceal (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială);
 • Reintegrarea socială a infractorilor şi supravegherea executării sancţiunilor neprivative de libertate, curs de perfecţionare (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, seria a lll-a);
 • Formarea Directorilor de servicii sociale, curs de perfecţionare (Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială);
 • Curs pentru educatorii specializaţi, curs de pregătire (Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei);
 • Curs pentru perfecţionare în domeniul educaţiei speciale, (Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei, seria a II-a):
 • Profile atipice de dezvoltare, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei);
 • Consiliere şi orientare, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei);
 • Psihologie judiciară, curs de perfecţionare (Facultatea de Psihologie şi Știinţe ale Educaţiei);
 • Reabilitarea monumentelor istorice, curs de specializare (Facultatea de Istorie şi Filosofie, seria a lll-a);
 • Program de formare continuă în studii europene, curs de perfecţionare (Facultatea de Studii Europene).

Prin experienţa şi cunoştinţele specifice impuse de Învăţământul la distanţă, C.F.C.I.D. poate organiza această formă de învăţământ pentru toate specializările (105 specializări în cadrul a 20 facultăţi) existente în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. De asemena, C.F.C.I.D. poate oferi “know how” altor universităţi care solicită asistenţă pentru desfăşurarea acestei forme de învăţământ.